Przetargi

 • Ogłaszenie o przetargu nieograniczonym pn.” Zaprojektowanie i wykonanie dróg transportu rolniczego w ramach zagospodarowania poscaleniowego części wsi Kalinówka, gmina Skierbieszów, powiat zamojski, województwo lubelskie”.

  Starostwo Powiatowe w Zamościu ”, ul. Przemysłowa 4, 22 -400 Zamość, ogłasza przetarg nieograniczony pn.” Zaprojektowanie i wykonanie dróg transportu rolniczego w ramach zagospodarowania poscaleniowego części wsi Kalinówka, gmina Skierbieszów, powiat zamojski, województwo lubelskie”.
  Zamówienie obejmuje:
  sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych, oraz czasową organizacją ruchu na włączenia wjazdów do dróg powiatowych.
  sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
  wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższego projektu i specyfikacji technicznej.
  Zakres robót budowlanych :
  długość dróg objętych zagospodarowaniem: 4 669 m, w tym:
  przeznaczonych do utwardzenia: 1 635 m, ( tab. Nr 1)
  przeznaczonych do wyprofilowania: 3 034 m,( tab. Nr 2)
  przebudowa i remont zjazdów (zjazdy z dróg powiatowych: Nr 3147L i 3150L)
  przebudowa przepustów
  wykonanie poszerzeń i mijanek
  wykonanie przelewu (wybetonowanie szerokości 8 m na dł. 22 m w naturalnym obniżeniu terenu na działce nr 832 z obramowaniem krawężnikiem betonowym )
  utwardzenie skrzyżowań z drogami gruntowymi na dł. 10 m
  likwidację starych miedz poprzez zaoranie broną talerzową, wyrównanie spycharką z przemieszczeniem mas ziemnych w zależności od potrzeb ( przewidywana ilość do 500 mb)
  oczyszczenie i usunięcie karp, korzeni i pniaków na odcinku o łącznej długości ok. 850 mb.

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6.08.2012 r. pod numerem 287798 - 2012
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

  Warunki uczestnictwa w postępowaniu przetargowym:

  1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych .
  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 pkt 1 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

  Posiadania wiedzy i doświadczenia.
  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku - należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie przez wykonawcę co najmniej 1 roboty budowlanej realizowanej w formule zaprojektuj i wybuduj, odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącymi przedmiot zamówienia tj. roboty drogowe o wartości co najmniej 500 000 zł.

  Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
  Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku. Warunek ten zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 pkt 1 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

  Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dysponowanie osobami posiadającymi wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( do kierowania robotami) – zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 Nr 243 poz.1623 z późn. zm.) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że będzie dysponował :
  - co najmniej 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności drogowej
  - co najmniej 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej

  Sytuacji ekonomicznej i finansowej .
  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienie warunku - posiadanie środków własnych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 400 000, 00 zł oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 500.000,00 zł
  2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych  Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie oferenci winni dostarczyć wraz z ofertą .

  Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spienienie warunków udziału w postępowaniu:
  1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w trybie art. 44
  2. Wykaz wykonanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 roboty budowlanej realizowanej w formule zaprojektuj i wybuduj, odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącymi przedmiot zamówienia tj. roboty drogowe o wartości co najmniej 500 000 zł, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty ujęte w powyższym wykazie zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (potwierdzenie odbiorcy robót lub kopie protokółów odbioru robót lub referencje)
  3. Wykaz osób ( kadry technicznej ) które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia , a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
  4. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w których wykonawca posiada podstawowy rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy – z informacji tej winna wynikać kwota, nie mniejsza niż 500 000,00 zł. - wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.


  Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:
  1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
  3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  5. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2,3,4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokumenty wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  Termin realizacji zamówienia: do 23.11. 2012r.


  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego
  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Zwierzyńcu w pok. sekretariat lub zamówić drogą pocztową.

  Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest złożenie informacji i dokumentów wymaganych prawem zamówień publicznych – wykaz dokumentów określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Jedynym kryterium oceny ofert jest cena o wadze 100%
  Czas związania ofertą 30 dni.

  Zamawiający wyklucza udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy prawo zamówień publicznych.

  Oferty należy składać do dnia 22.08.2012r. do godziny 1000 w siedzibie Zamawiającego w Zamościu przy ul. Przemysłowa 4 pok. 115
  Wytwarzający/Odpowiadający: Rafał Łyś 2012-08-06
  Udostępniajacy: Henryk Matej - Starosta Zamojski 2012-08-06 14:09:11


  Ostatnia edycja: 2012-08-29 09:35:02

Przetargi - archiwum