Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

Adres: 22-400 Zamość, ul. Przemysłowa 4; Pokój Nr 302

Telefon: 84 53 00 960, fax:84 53 00 986
Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału sprawuje Starosta Zamojski.

Wieloosobowe stanowisko do spraw: obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, kwalifikacji wojskowej,działalności stowarzyszeń, pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej, zezwoleń na sprowadzania zwłok i szczątków z obcego państwa oraz ochrony tajemnicy państwowej i służbowej.


Zadania:
1. Nadzorowanie działalności stowarzyszeń;
2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, a w  szczególności: wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa;
3. Prowadzenie spraw w zakresie obrony cywilnej a w szczególności:
a) realizacja zadań wynikających z programu Województwa Lubelskiego w zakresie obrony cywilnej;
b) opracowanie oraz aktualizacja planu obrony cywilnej powiatu oraz przekazywanie do gmin z terenu powiatu wytycznych do opracowania i aktualizacji planów obrony cywilnej gmin;
c) opiniowanie i przedstawianie Staroście do zatwierdzenia planów obrony cywilnej gmin;
d) wykonywanie sprawozdań w sprawie obrony cywilnej dla Wojewody Lubelskiego;
e) przygotowanie, uruchamianie i utrzymanie łączności telefonicznej i radiowej z województwem, gminami powiatu zamojskiego oraz sąsiednimi powiatami;
4. Wykonywanie zadań w zakresie reagowania kryzysowego.
5. Prowadzenie kwalifikacji wojskowej przy współpracy z WKU i gminami.
6. Prowadzenie akcji kurierskiej na terenie powiatu.
7. Prowadzenie kancelarii tajnej.
8. Współdziałanie z Komendantem Miejskim Policji w Zamościu w zakresie ładu i porządku na terenie powiatu.
9. Współdziałanie z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnejw Zamościu  w realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia i środowiska naturalnego.

ZAŁATWIANIA SPRAW (TRYB ZAŁATWIANIA) :
ZGŁOSZENIE STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

Podstawa prawna : art. 40 – 43 ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ) .

I. WYMAGANE DOKUMENTY :

1. Zawiadomienie o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego
2. Załączniki :
- regulamin działalności ,
- lista założycieli , zawierającą imiona i nazwiska , datę i miejsce urodzenia , miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli ,
- informacja o siedzibie stowarzyszenia ,
- informacja o osobie upoważnionej do reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz .

II. OPŁATY :
Nie podlega

III. TERMIN ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI :
Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia uzyskania informacji o założeniu stowarzyszenia zwykłego nie zakazano jego działalności , może ono rozpocząć działalność .

IV. TRYB ODWOŁAWCZY :
Nie przysługuje .

OPINIA ORGANU NADZORU DOTYCZĄCA WNIOSKU O REJESTRACJĘ NADZÓR NAD STOWARZYSZENIAMI

Podstawa prawna : art. 13 ust. 2 – ( opinia organu nadzoru ) oraz art. 25 do art. 32 ( nadzór nad stowarzyszeniami ) ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001 r. Nr 79 , poz. 855 ) .

I. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O REJESTRACJĘ W SĄDZIE REJESTROWYM :
1. Wniosek o wpis do rejestru ,
2. lista założycieli , zawierająca imiona i nazwiska , datę i miejsce urodzenia , miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli ,
3. statut stowarzyszenia ,
4. protokół z wyboru komitetu założycielskiego ,
5. informacja o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia .

II. OPŁATY :
Opłata w sądzie rejestrowym . Organ nadzoru nie pobiera opłaty .

III. TERMINY :
Organ nadzoru ma prawo wypowiedzieć się w sprawie wniosku w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia , a także przystąpić , za zgodą sądu do postępowania jako zainteresowany .

Wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia sąd rejestrowy rozpoznaje niezwłocznie , a rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku .

IV. NADZÓR NAD STOWARZYSZENIAMI :
Organ nadzorujący ma prawo :
1. żądać dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia , w wyznaczonym terminie , odpisów uchwał walnego zgromadzenia członków ,
2. żądać od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień .
W razie niezastosowania się stowarzyszenia do w/ w wymagań lub w przypadku stwierdzenia, że działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem lub narusza postanowienia statutu organ nadzorujący może wystąpić o ich usunięcie w określonym terminie , udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia .
Sąd na wniosek organu nadzorującego może :
1. udzielić upomnienia władzom stowarzyszenia ,
2. uchylić niezgodną z prawem lub statutem uchwałę stowarzyszenia ,
3. rozwiązać stowarzyszenie , jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszenie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem .

IV. TRYB ODWOŁAWCZY :
Nie przysługuje .

POZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

Podstawa prawna : art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych ( Dz. U. Nr 22 , poz. 162 z późniejszymi zmianami ) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o sposobach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz kontroli nad tymi zbiórkami ( Dz. U. Nr 69 , poz. 638 z późniejszymi zmianami )

I. WYMAGANE DOKUMENTY :
1. Wniosek o przeprowadzenie zbiórki publicznej
2. Do wniosku należy dołączyć :
- aktualny wyciąg z rejestru sądowego ,
- statut organizacji lub akt organizacyjny komitetu , w przypadku gdy zbiórkę ma przeprowadzić komitet tylko w tym celu utworzony ( kto powołał komitet , w jakim celu , kto odpowiada za zbiórkę , adresy członków komitetu lub jego zarządu , jeżeli jest utworzony ).

3. Do wglądu :
- dowód osobisty osoby odpowiedzialnej za zbiórkę
II. OPŁATY :
Opłata skarbowa :
- za wydane pozwolenie – 76,00 zł.

III. TERMIN ODPOWIEDZI :
Do 7 dni


IV. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu , za pośrednictwem organu , który wydał decyzję . Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie .

V. UWAGI :
1. Pozwolenie na zbiórkę może być udzielone jedynie :
- stowarzyszeniom zarejestrowanym
- organizacjom posiadającym osobowość prawną
- komitetom , organizowanym dla przeprowadzenia określonego celu

2. Zbiórki publiczne w interesie osobistym są wzbronione .
3. Cel zbiórki winien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji , bądź z aktem organizacyjnym komitetu .
4. Wynik zbiórki i sposób zużytkowania zebranych ofiar powinien być podany do wiadomości Starosty Zamojskiego, oraz ogłoszony w terminie 1 miesiąca w prasie.


ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, SPRAWY OBRONNE I WOJSKOWE
OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH.


Podstawa prawna : Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( tekst jednolity Dz. U. Nr 21 , poz. 205 z 2002 r. z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. nr.62 poz. .558 z póź.zm.), ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 z o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. nr 147 poz.1229), ustawa z dnia 6.04.1990 r. o Policji( Dz.U.nr.7, poz.58)

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( tekst jednolity Dz. U. Nr 21 , poz. 205 z 2002 r. z późniejszymi zmianami , ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. Nr 11, poz. 95 z późniejszymi zmianami).

REALIZACJA ZADAŃ :

- opracowywanie dokumentów planistycznych w zakresie planu OC powiatu, planu operacyjnego funkcjonowania powiatu , planów z zakresu zarządzania kryzysowego,
- opiniowanie do uzgodnienia gminnych planów OC
- opracowywanie dokumentacji i organizowanie treningów i ćwiczeń OC
- nadzorowanie nad eksploatacją i konserwacją urządzeń łączności
- prowadzenia zestawień sił OC powiatu
- udzielanie pomocy i instruktażu pracownikom ds. obronnych i OC w gminach
- obsługa Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego
- obsługa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
- współpraca z Komendą Miejską Policji i Komendą Miejską PSP
- prowadzenie kancelarii niejawnej w Starostwie Powiatowym
- organizacja i kontrola ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym
- prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych
- prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
poboru

ZEZWOLENIE NA SPROWADZANIE ZWŁOK I SZCZĄTKÓW Z OBCEGO PAŃSTWA

I. Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
(tekst jedn. Dz. U. Nr 23 z 2000 r., poz.259)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich
- Kodeks postępowania administracyjnego

II. FORMA ZAŁATWIANIA
Decyzja administracyjna w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zamościu (opinia sanitarna)

III. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek osoby uprawnionej do pochowania zwłok lub szczątków ludzkich. 
2. Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon. 


IV. OPŁATA SKARBOWA
Zwolnienie z opłaty skarbowej na podst. części III pkt. 44 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635 z późn. zm.)
V. ZŁOŻENIE I ODBIÓR DOKUMENTÓW
Przesłanie pocztą lub złożenie i odbiór w Wydziale Spraw Obywatelskich przez wnioskodawcę lub osobę przez nią upoważnioną

VI. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Niezwłocznie z uwagi na charakter sprawy ( zgodnie z kpa do 1 miesiąca).

VII. TRYB ODWOŁAWCZY
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w ciągu 14 dni od daty doręczenia.

Wytwarzający/Odpowiadający: Mirosław Kalita (2008-07-24)

Udostępniajacy: Mirosław Kalita (2008-07-24)
Ostatnia edycja: Kalita Mirosław (2011-12-01)

Pliki do pobrania