Wydział Architektury i Budownictwa

 Materiały archiwalne - proszę nie korzystać.

Wydział Architektury i Budownictwa


1. Pracą Wydziału kieruje mgr inż. arch. Jan Babij - Kierownik Wydziału

                                           pokój nr 109
                                          tel. 84 53 00 977


2. W skład Wydziału wchodzą :

a/ wieloosobowe stanowisko pracy ds. administracji architektoniczno-budowlanej -


Imię i nazwisko

Numer pokoju

Numer telefonu


Arkadiusz Hałasa

Agnieszka Ilczuk110


84 53 00 971Leszek Miszczuk

Aleksander Nowak

 


111


84 53 00 970Jerzy Piechociński121


84 53 00 976Paweł Papierz

Jarosław Waśko122


84 53 00 972Elżbieta Dziuba

Jadwiga Wyczółkowska123


84 53 00 936b/ stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego - pokój nr 109 - mgr inż. arch. Jan Babij.


c/ stanowisko pracy ds. kancelaryjno-administracyjnych - Paweł Papierz - pokój nr 122.

Wydział przy oznakowaniu spraw używa symbolu " B ".
ZADANIA:

1. Zakres działania Wydziału :
Zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zamościu, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz.1623 z późn.zm.) i innych n/w aktach prawnych należące do Starosty Zamojskiego jako organu I instancji, są wykonywane przez Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zamościu, w pełnym zakresie na terenie całego powiatu zamojskiego.

2. Informacja dodatkowa o funkcjonowaniu porozumień z gminami w okresie od dnia 01.01.1999r. do dnia 31.12.2003r.
W ramach porozumień zawartych z gminami, zadania j.w. w zakresie budownictwa osób fizycznych w y k o n y w a n e  b y ł y  d o  d n i a 31.12.2003r. na terenie gmin : Łabunie, Miączyn, Sitno, Stary Zamość, Sułów, Gmina i Miasto Szczebrzeszyn, Miasto i Gmina Krasnobród, Miasto i Gmina Zwierzyniec w pełnym zakresie oraz w zakresie wydawania wyłącznie zaświadczeń o powierzchni użytkowej i wyposażeniu technicznym domów jednorodzinnych w sprawie dodatków mieszkaniowych - na terenie gminy Nielisz (od dnia 15.09.2002 r.), na terenie gminy Adamów (od dnia 21.12.2002 r), na terenie gminy Komarów Osada (od dnia 09.02.2003 r.).
1. Porozumienie zawarte dnia 02 stycznia 1995 r. pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Zamościu a Zarządem Miasta i Gminy Krasnobród (Dz. Urz. Wojewody Zamojskiego Nr 1, poz. 3 2. Porozumienie zawarte dnia 02 stycznia 1995 r. pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego
w Zamościu a Zarządem Gminy Miączyn (Dz. Urz. Wojewody Zamojskiego Nr 1, poz. 9 ;
3. Porozumienie zawarte dnia 07 lipca 1995 r. pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego
w Zamościu a Zarządem Gminy Sitno (Dz. Urz. Wojewody Zamojskiego Nr 19, poz. 103 ;
4. Porozumienie zawarte dnia 03 sierpnia 1995 r. pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego
w Zamościu a Zarządem Gminy i Miasta Szczebrzeszyn (Dz. Urz. Wojewody Zamojskiego Nr 19, poz. 104 ;
5. Porozumienie zawarte dnia 02 stycznia 1995 r. pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego
w Zamościu a Zarządem Gminy Sułów (Dz. Urz. Wojewody Zamojskiego Nr 1, poz. 10 ;
6. Porozumienie zawarte dnia 02 stycznia 1995 r. pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego
w Zamościu a Zarządem Miasta i Gminy Zwierzyniec (Dz. Urz. Wojewody Zamojskiego Nr 1,
poz. 5 ;
7. Porozumienie zawarte dnia 02 stycznia 1995 r. pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego
w Zamościu a Zarządem Gminy Łabunie (Dz. Urz. Wojewody Zamojskiego Nr 1, poz. 8 ;
8. Porozumienie zawarte dnia 02 stycznia 1995 r. pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego
w Zamościu a Zarządem Gminy Stary Zamość (Dz. Urz. Wojewody Zamojskiego Nr 1, poz. 12 ;

Porozumienia obejmujące powierzenie gminom prowadzenia spraw wyłącznie w zakresie wydawania właścicielom domów jednorodzinnych zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową oraz wyposażenie techniczne domu (na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817).
1. Porozumienie z dnia 18 października 2002 r. pomiędzy Starostą Zamojskim a Gminą Komarów Osada (Dz. Urz. Wojewody Lubelskiego Nr 7, poz. 514 ) ;
2. Porozumienie z dnia 02 sierpnia 2002 r. pomiędzy Starostą Zamojskim a Gminą Adamów (Dz. Urz. Wojewody Lubelskiego Nr 152, poz. 3490 ) ;
3. Porozumienie z dnia 02 lipca 2002 r. pomiędzy Starostą Zamojskim a Gminą Nielisz (Dz. Urz. Wojewody Lubelskiego Nr 103, poz. 2370 ) ;

Sprawy objęte zakresem porozumień j. w. załatwiane były w w/w okresie w poszczególnych urzędach gmin.


ZADANIA, OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA :


Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.  z 2010 r. Nr 243, poz. 1623)
Forma i kompetencje :
art. 9 ust. 1 postanowienie - udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
art. 19 ust. 1 decyzja - nałożenie w decyzji o pozwoleniu na budowę obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru budowlanego oraz obowiązku zapewnienia nadzoru autorskiego
art. 28 decyzja - pozwolenie na budowę
art. 30 ust. 1 obowiązek - przyjęcie (rejestracja) zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych
art. 30 ust. 6 decyzja - sprzeciw przyjęcia zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych
art. 30 ust. 7 decyzja - nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę obiektu lub wykonanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem
art. 31 ust. 2 obowiązek - przyjęcie (rejestracja) zgłoszenia o rozbiórce
art. 31 ust. 3 decyzja - nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego
art. 31 ust. 4 uprawnienie - żądanie przedstawienia danych o obiekcie lub o prowadzeniu robót rozbiórkowych
art. 33 ust. 1 decyzja - pozwolenie na budowę części zamierzenia budowlanego
art. 33 ust. 2 pkt 4 postanowienie - uzgodnienie projektowanych rozwiązań na terenach zamkniętych oraz zakładach górniczych
art. 34 ust. 4 i 5 decyzja - zatwierdzenie projektu budowlanego
art. 35 ust. 1 obowiązek i uprawnienie - sprawdzenie kompletności projektu budowlanego
i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń, sprawdzenie zgodności
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy oraz zgodności projektu zagospodarowania terenu z przepisami
art. 35 ust. 3 postanowienie - nałożenie obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości
w projekcie budowlanym, decyzja - odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
art. 36 ust. 1 uprawnienie - dodatkowe doprecyzowanie w decyzji o pozwoleniu na budowę warunków prowadzenia robót, zabezpieczenia terenu budowy, czasu użytkowania tymczasowych obiektów, terminów rozbiórki oraz wymagań dotyczących nadzoru na budowie
art. 36 a ust. 1 decyzja - zmiana pozwolenia na budowę
art. 36 a ust. 2 decyzja - uchylenie pozwolenia na budowę
art. 37 ust. 1 decyzja - wygaśnięcie pozwolenia na budowę
art. 38 ust. 1 obowiązek - przesłanie decyzji o pozwoleniu na budowę organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
art. 38 ust. 2 obowiązek - prowadzenie archiwum
art. 40 ust. 1 decyzja - przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu
art. 42 ust. 3 decyzja - zwolnienie z obowiązku powołania kierownika budowy i nadzorowania robót budowlanych oraz prowadzenia dziennika budowy bądź rozbiórki i ustawienia tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia o bezpieczeństwie pracy i ochronie zdrowia
art. 43 ust. 2 decyzja - nałożenie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia w terenie i po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji obiektu budowlanego objętego zgłoszeniem
art. 47 ust. 2 decyzja - o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
art. 71 pkt. 1 decyzja - pozwolenie na budowę i zmianę sposobu użytkowania obiektu
art. 71 ust. 2 obowiązek - przyjęcie (rejestracja) zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
art. 82 b ust. 1 pkt 2 rejestry - prowadzenie rejestru wniosków o pozwoleniu na budowę i rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przekazywanie uwierzytelnionych kopii do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie do każdego piątego dnia miesiąca
art. 82 b ust. 1 pkt 3 kontrola i inspekcja - uczestniczenie na wezwanie organu nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnienie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami
Inne akty prawne:
- ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn.zm.)
decyzja - określenie w decyzjach o pozwoleniu na budowę składowiska odpadów wymagań zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi, ochronę środowiska i uzasadnionych interesów osób trzecich
- ustawa z dnia 24.06.1994r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. Nr 80 poz. 903 z 2000 r.
z późn.zm.)
zaświadczenie - wydawanie zaświadczeń potwierdzających samodzielność lokali
- ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.)
- możliwość powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej jako organu doradczego Starosty
w sprawach zagospodarowania przestrzennego, ustalając jej regulamin, organizację i zasady działania ;
- opiniowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego poszczególnych gmin ;
- obsługa uzgadniania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez Zarząd Powiatu ; - obsługa opiniowania projektów planu zagospodarowania województwa przez Zarząd Powiatu ;
- uzgadnianie projektu decyzji wójta ,burmistrza o warunkach zabudowy lub projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w zakresie zadań samorządowych powiatu, stanowiących publiczne inwestycje ponadlokalne w odniesieniu do terenów przeznaczonych na ten cel w miejscowych planach, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 07.07.1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym - Dz.U. z 1999r. Nr 15 poz. 139 z późn.zm.) ;
- prowadzenie analiz i studiów w zakresie zagospodarowania przestrzennego obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju ;
- przyjmowanie z gmin i miasta Zamość kopii uchwalanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego ;

SPOSÓB POBRANIA DRUKÓW:
wybrać stronę internetową Starostwa: www.bip. starostwo.zamosc.pl - następnie kliknąć - wydziały; wybrać - wydział architektury i budownictwa; przejść na koniec strony - druki do pobrania i wybrać odpowiedni druk.

Opłaty:

wyciąg z ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635 z późn.zm.) :
od zatwierdzenia projektu budowlanego (odrębną decyzją) - 47 zł. ;
od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu - 90 zł. ;
od wydania duplikatu zezwolenia (pozwolenia) - 24 zł ;
od pozwoleń wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego :
na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym :
a/ budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna :
za każdy m2 powierzchni użytkowej - 1 zł, lecz nie więcej niż - 539 zł (nie uwzględnia się ew. powierzchni mieszkalnej) ;
b/ budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14 zł ;
c/ innego budynku - 48 zł ;
d/ studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20 zł ;
e/ budowli związanych z produkcją rolną - 112 zł ;
f/ sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi, z zastrzeżeniem lit. "g" - 2 143 zł ;
g/ sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra - 105 zł ;
h/ innych budowli (np. zjazdu) - 155 zł;
i/ urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 91 zł ;
j/ od decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości - 10 zł ;
k/ od pozwolenia na przebudowę lub remont obiektu budowlanego - 50% stawek określonych w pkt. a-i ;
l/ od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego - 36 zł;
ł/ od zaświadczeń (poświadczeń) o powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego do celów dodatku mieszkaniowego - 17 zł;
m/ od zaświadczenia (poświadczenia) o samodzielności lokalu, o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy, wykonania robót budowlanych, zmiany sposobu użytkowania - 17 zł;

Zwolnienia z opłaty skarbowej :
- jednostki budżetowe ;
- jednostki samorządu terytorialnego ;
- organizacje pożytku publicznego (wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku
publicznego) ;
- osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa ;
Nie podlegają opłacie skarbowej :
- dokonanie czynności urzędowej, zaświadczenia, pozwolenia w sprawach budownictwa
mieszkaniowego ;
- pozwolenia na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków;
- pozwolenia na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne;
- zgłoszenie budowy obiektu budowlanego lub wykonanie robót budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania;
- pozwolenia na budowę lub remont obiektów budowlanych uszkodzonych lub zniszczonych wskutek klęsk żywiołowych;

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje :
- od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonaniu czynności urzędowej ;
- od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia ;
- od wydania pozwolenia lub zmiany pozwolenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie
pozwolenia lub zmianę pozwolenia na budowę ;

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Zapłatę dokonuje się
gotówką w kasie organu podatkowego (Prezydent Miasta Zamościa) lub uprawnionego inkasenta oraz bezgotówkowo (przelew) na rachunek tego organu : Urząd Miejski w Zamościu nr konta
PKO BP O/Zamość nr 56 102 05356 0000 1602 0007 6877. Do wniosku należy załączyć dowód dokonania zapłaty. Uprawniony inkasent znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Zamościu ul. Przemysłowa 4 - parter, pokój nr 2 (kasa).SPRAWY PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ
1. ZGŁOSZENIE BUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ.

Wymagane dokumenty:
Budowę obiektu budowlanego lub roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę, lecz podlegające zgłoszeniu wg art. 30 ustawy - prawo budowlane, można rozpocząć po uprzednim dokonaniu przez inwestora zgłoszenia (druk AB-2).

W zgłoszeniu należy podać:
a/ dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu ;
b/ nazwę i rodzaj obiektu bądź robót budowlanych oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer ewidencyjny działki ;
c/ przewidywany termin rozpoczęcia budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych.

Do zgłoszenia należy dołączyć:
1. Opracowanie zawierające : (3 egzemplarze) ;
a/ określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót ;
b/ odpowiednie szkice i rysunki ;
c/ pozwolenia, uzgodnienia, opinie wymagane odrębnymi przepisami ;
2. Projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez uprawnionego projektanta na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w przypadku :
a/ budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych ;
b/ przyłączy - elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych cieplnych
i telekomunikacyjnych ;
c/ instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3  przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (wymagane uzgodnienie z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych).
3. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
( druk AB-O) ;
4. Upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora, oryginał lub
urzędowo poświadczony odpis ;
5. W okoliczności braku planu miejscowego decyzję o warunkach zabudowy lub ustaleniu inwestycji celu publicznego (jeżeli jest wymagana wg ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) ;

Opłaty skarbowe :

- zgłoszenie budowy lub wykonania robót nie podlega opłacie skarbowej,
- jeżeli w zgłoszeniu zawarto wniosek o wydanie zaświadczenia o sposobie załatwienia - 17 zł od zaświadczenia (z chwilą złożenia wniosku).
- zwolnione z opłaty skarbowej są jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego ;
- opłacie skarbowej nie podlegają pozwolenia w sprawie budownictwa mieszkaniowego ;

Terminy załatwienia sprawy :
30 dni od daty dokonania zgłoszenia

Forma załatwienia sprawy :
Rejestracja, poświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia (na wniosek inwestora), postanowienie o obowiązku uzupełnienia dokumentów, decyzja o sprzeciwie oraz decyzja o sprzeciwie i nałożeniu obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

Informacje :
Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie w drodze decyzji o sprzeciwie i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
UWAGA:
Wg uzgodnienia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (pismo RZL/AM/Inn/022/498/05
z dnia 10.10.2005r.), art. 29a ustawy - Prawo budowlane daje inwestorowi możliwość realizacji przyłączy bez zgłoszenia. Zobowiązuje jednakże inwestora do wykonania na odpowiedniej mapie planu sytuacyjnego przyłącza. Do planu tego mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa geodezyjnego i kartograficznego, a do wykonania przyłączy - w zależności od rodzaju przyłącza - Prawa energetycznego bądź ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Wybór wykonania przyłączy na podstawie zgłoszenia albo bez zgłoszenia jest niezbywalnym prawem inwestora.

Dostępność druków :
Druk AB-2 i Druk AB-0 - pokój nr 122 ;
Złożenie zgłoszenia - Biuro Obsługi Interesanta - parter.
Załączniki:
Druk AB-0 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Druk AB-2 pomocniczy - Zgłoszenie budowy obiektu budowlanego (robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę) ;


2. POZWOLENIE NA BUDOWĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Wymagane dokumenty:
Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego zostaje wydane na wniosek inwestora (druk AB-1 ).

We wniosku należy podać:
a/ dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu ;
b/ nazwę i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer działki.

Do wniosku należy dołączyć:
1. Projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, wymaganymi przepisami szczególnymi (w 4 egzemplarzach), opracowany przez uprawnionego projektanta (projektantów).
Projekt budowlany powinien zawierać :
a/ projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujący : określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej zabudowy terenów sąsiednich.
b/ projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, technologiczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych użyteczności publicznej, mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych.
c/ stosownie do potrzeb: oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połaczenia działki z drogą publiczną wg przepisów o drogach publicznych.
d/ w zależności od potrzeb wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektu.
2. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk AB-O).
3. Ostateczną decyzję o warunkach zabudowy lub odpowiednio decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną dla inwestora, jeśli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym.
4. Specjalistyczną opinię dotyczącą :
a/ projektów budowlanych zawierających nowe, nie sprawdzone w krajowej praktyce rozwiązania techniczne, nie znajdujące podstaw w przepisach prawa i Polskich Normach ;
b/ obiektów budowlanych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników ;
5. Zaświadczenie o przynależności projektantów i sprawdzających do właściwej izby samorządu zawodowego
(w dacie opracowania projektu budowlanego), kopię uprawnień budowlanych projektantów i sprawdzających oraz oświadczenie projektantów i sprawdzających o których mowa w art. 20 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane.
6. Upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora, oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
7. Pozwolenie na budowę może być wydane po uprzednim przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227).

Opłaty skarbowe:
Od pozwoleń na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym (z chwilą złożenia wniosku) :
- budynku przeznaczonego na wykonywanie w nim działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna - za każdy m2 pow. użytkowej - 1 zł, lecz nie więcej niż - 539 zł ;
- budynku gospodarczego w gosp. rolnym - 14 zł ;
- innego budynku - 48 zł ;
- studni lub urządzeń usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20 zł ;
- budowli związanych z produkcją rolną - 112 zł ;
- sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi o długości do 1 km - 105 zł, o długości powyżej 1 km - 2 143 zł ;
- innych budowli - 155 zł ;
- urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 91 zł ;
- na przebudowę lub remont obiektu budowlanego - 50% stawek jak wyżej ;
- zwolnione z opłaty skarbowej są jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego ;
- opłacie skarbowej nie podlegają pozwolenia w sprawie budownictwa mieszkaniowego ;

Terminy załatwienia sprawy:
1 miesiąc; dla sprawy szczególnie skomplikowanej - do dwóch miesięcy ;

Forma załatwiania sprawy : Decyzja

Dostępność druków :
Druk AB-1 i Druk AB-0 - pokój nr 122 ;
Złożenie wniosku -  Biuro Obsługi Interesanta - parter..

Załączniki:
Druk AB-0 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane
Druk AB-1 - Wniosek o pozwolenie na budowę


3. POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO

Pozwolenia na rozbiórkę wymagają obiekty budowlane z wyłączeniem budynków i budowli oraz obiektów i urządzeń budowlanych, określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy - Prawo budowlane

Wymagane dokumenty:
Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego zostaje wydane na wniosek inwestora (druk AB-5 )

We wniosku należy podać :
a/ dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu ;
b/ nazwę i rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer działki ;
Do wniosku należy dołączyć:
1. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk AB-O).
2. Opracowanie zawierające :
a/ szkic usytuowania obiektu budowlanego ;
b/ opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych ;
c/ opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia ;
2. Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, wymagane przepisami szczególnymi :
a/ dotyczące urządzeń budowlanych ;
b/ dla obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków - decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków ;
3. W zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu w 3 egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz podlega przekazaniu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ;
4. Zgodę właściciela obiektu ;
5. Upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora, oryginał  urzędowo poświadczony odpis ;
6. Pozwolenie na budowę może być wydane po uprzednim przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku (Dz.U. Nr 199 poz. 1227).

Opłaty skarbowe :
- od pozwolenia na rozbiórkę - 36 zł (z chwilą złożenia wniosku),
- zwolnione z opłaty skarbowej są jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego ;
- opłacie skarbowej nie podlegają pozwolenia w sprawie budownictwa mieszkaniowego ;

Terminy załatwiania sprawy :
W ciągu 1 miesiąca; sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania ;

Forma załatwienia sprawy : Decyzja

Dostępność druków :
Druk AB-5 i Druk AB-0 - pokój nr 122 ;
Złożenie wniosku - Biuro Obsługi Interesanta - parter.

Załączniki:
Druk AB-5 - wniosek o pozwolenie na rozbiórkę ;
Druk AB-0 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane


4. ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI

Wymagane dokumenty :
Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części następuje na zgłoszenie inwestora (druk AB-7 ) ;

W zgłoszeniu należy podać :
a/ dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika, jeżeli działa w jego imieniu ;
b/ nazwę i rodzaj obiektu lub zespołu obiektów adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer działki oraz dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części ;
Do zgłoszenia należy dołączyć:
1. Opracowanie zawierające :
a/ opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości (działki budowlanej) i innych obiektów budowlanych (na mapie zasadniczej) na działce wnioskodawcy i działkach sąsiednich, z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania ;
b/ zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego, jego konstrukcję, dotychczasowe i zamierzone przeznaczenie, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi;
c/ dowody uzyskania wymaganych przepisami odrębnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii w zależności od potrzeb ;
d/ ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego odpowiedniej specjalności - w przypadku zmiany warunków bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotnych, higieniczno-sanitarnych, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń ;
2. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk AB-O )
3. Upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora, oryginał lub urzędowo poświadczony odpis ;
4. Ostateczną decyzję o warunkach zabudowy lub odpowiednio decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku planu miejscowego lub zaświadczenie wójta (burmistrza) o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego;

Opłaty skarbowe :
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części nie podlega opłacie skarbowej. Jeżeli zgłoszenie zawiera wniosek o wydanie zaświadczenia o sposobie załatwienia - 17 zł za zaświadczenie (z chwilą złożenia wniosku).
- zwolnione z opłaty skarbowej są jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego ;
- opłacie skarbowej nie podlegają pozwolenia w sprawie budownictwa mieszkaniowego ;

Terminy załatwiania sprawy :
W ciągu 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia w organie.

Forma załatwienia sprawy :
Rejestracja, poświadczenie przyjęcia zgłoszenia (na wniosek inwestora), decyzja o sprzeciwie, postanowienie wzywające do uzupełnienia dokumentów.
Informacje:
- jeżeli zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części wiąże się z udzieleniem pozwolenia na budowę, rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania w tym wypadku następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę (mają zastosowanie przepisy i procedura wymagana dla uzyskania pozwolenia na budowę);
- jeżeli zmiana sposobu użytkowania wymaga wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia - do zgłoszenia stosuje się odpowiednie przypisy art. 30 ust. 2-4 ustawy - Prawo budowlane ;
- zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia ;
- jeżeli zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części wiąże się z wykonaniem robót objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, właściwy organ wnosi sprzeciw w formie decyzji ;

Dostępność druków:
Druk - AB-7 i druk AB-0 - pokój 122,
złożenie zgłoszenia - Biuro Obsługi Interesanta - parter.

Załączniki:
Druk AB-7 - Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części ;
Druk AB-0 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane


5. PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA INNY PODMIOT

Wymagane dokumenty :
Przeniesienie pozwolenia na budowę obiektu budowlanego zostaje dokonane na wniosek nowego inwestora (druk AB-8) ;

We wniosku należy podać :
a/ dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika, jeżeli działa w jego imieniu ;
b/ nazwę i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer ewidencyjny działki ;
c/ numer i datę wydania decyzji o pozwoleniu na budowę (oryginał lub kopię urzędowo potwierdzoną decyzją za zgodność z oryginałem) ;
d/ dane inwestora, na rzecz którego zostało wydane pozwolenie na budowę ;
Do wniosku należy dołączyć:
1. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk AB-O) ;
2. Zgodę strony (poprzedniego inwestora), na rzecz której decyzja została wydana, na przeniesienie tej decyzji na rzecz innej osoby ;
3. Oświadczenie nowego inwestora o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w tej decyzji ;
4. Upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora , oryginał lub urzędowo poświadczony odpis ;
- jeżeli budowa została już rozpoczęta i minęło ponad 3 lata od wydania pozwolenia na budowę należy przedłożyć :
- zarejestrowany przez poprzedniego inwestora dziennik budowy (kserokopię potwierdzoną urzędowo za zgodność z oryginałem lub oryginał do wglądu) ;

Opłaty skarbowe:
- za decyzję o przeniesieniu pozwolenia na budowę - 90 zł (z chwilą złożenia wniosku o przeniesienie pozwolenia) ;
- zwolnione z opłaty skarbowej jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego ;

Terminy załatwiania sprawy:
W ciągu 1 miesiąca; sprawy szczególnie skomplikowane - do dwóch miesięcy.

Forma załatwienia sprawy : Decyzja

Dostępność druków :
Druk AB-8 i druk AB-0 - pokój nr 122.
Złożenie wniosku -  Biuro Obsługi Interesanta - parter.

Załączniki:
druk AB-8 - Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu
druk AB-0 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane


6. ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wymagane dokumenty :
Rozbiórkę obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia można rozpocząć po uprzednim dokonaniu przez inwestora zgłoszenia (druk AB-6) ;

W zgłoszeniu należy podać :
a/ dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika, jeżeli działa w jego imieniu ;
b/ nazwę i rodzaj obiektu lub zespołu obiektów oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer ewidencyjny działki ;
c/ datę rozpoczęcia robót rozbiórkowych ;
Do zgłoszenia należy dołączyć:
1. Opis określający rodzaj, zakres i sposób wykonania rozbiórki ;
2. Kopię aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z oznaczonym obiektem i odległościami od granic działki ;
3. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk AB-O) ;
4. Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, wymagane odrębnymi przepisami (dotyczące m.in. urządzeń budowlanych) ;
5. Upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis ;

Opłaty skarbowe :
- opłacie skarbowej nie podlegają zgłoszenia rozbiórki obiektów budowlanych;
- od wniosku o wydanie zaświadczenia o sposobie załatwienia zgłoszenia, w tym o nie wniesieniu sprzeciwu - 17 zł (z chwilą złożenia wniosku) ;
- zwolnione z opłaty skarbowej j.w. są jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego oraz zaświadczenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego;

Terminy załatwiania sprawy :
30 dni od daty dokonania zgłoszenia.

Forma załatwienia sprawy :
Rejestracja, poświadczenie przyjęcia zgłoszenia, decyzja o sprzeciwie, postanowienie wzywające do uzupełnienia dokumentów.

Informacje:
- do rozbiórki można przystąpić jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia rozbiórki ;
- roboty zabezpieczające i rozbiórkę można rozpocząć przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego dokonania zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego ;

Dostępność druków :
Druk AB-6 i druk AB-0 - pokój nr 122,
Złożenie zgłoszenia - Biuro Obsługi Interesanta - parter.

Załączniki:
Druk AB-0 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
Druk AB-6 - Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego nie wymagającego pozwolenia na rozbiórkę ;

Pozwolenia nie wymaga rozbiórka :
1. Budynków i budowli nie wpisanych do rejestru zabytków oraz nie objętych opieką konserwatorską o wysokości poniżej 8 m, a odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości obiektu ;
2. Obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki ;


7. ZAŚWIADCZENIE O SAMODZIELNOŚCI LOKALU

Wymagane dokumenty :
Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu zostaje wydane na wniosek inwestora (druk AB-4) ;

We wniosku należy podać :
a/ dane identyfikacyjne wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu ;
b/ nazwę i rodzaj lokalu oraz adres i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer ewidencyjny działki ;
Do wniosku należy dołączyć:
1. Kopię aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z oznaczonym obiektem
2. Kopie rzutów, ewentualnie przekrojów, odpowiednich części budynku będące w posiadaniu właściciela lub zarządcy z zaznaczonym lokalem i pomieszczeniami przynależnymi, w razie położenia pomieszczeń przynależnych poza budynkiem mieszkalnym na wyrysie z operatu
ewidencyjnego - stosowny opis techniczny, instalacje i wyliczenia powierzchni ;
3. W przypadku braku dokumentów opisanych w punkcie 1 - inne oznaczenie lokalu i pomieszczeń
przynależnych np. protokół pomiarów, szkice rzeczoznawcy oraz inne oświadczenia ;
4. Informację o zakończeniu budowy ;
5. Pełnomocnictwo udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy - oryginał lub kopia urzędowo potwierdzona za zgodność z oryginałem ;

Opłaty skarbowe :
- od zaświadczenia - 17 zł (z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia).
- zwolnione z opłaty skarbowej są jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego ;

Terminy załatwiania sprawy :
7 dni od daty złożenia wniosku.

Forma załatwiania sprawy : Zaświadczenie

Dostępność druków :
Druk AB-4 - pokój nr 122.
Złożenie wniosku - Biuro Obsługi Interesanta - parter.

Załączniki:
Druk AB-4 - Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego oraz lokali
o innym przeznaczeniu8. ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWĘ


Wymagane dokumenty :
Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego zostaje udzielona na wniosek inwestora (druk AB-9 ) ;

We wniosku należy podać :
a/ dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika, jeżeli działa w jego imieniu ;
b/ nazwę i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer ewidencyjny działki;
Do wniosku należy dołączyć :
1. Projekt budowlany zamienny (lub stosowny aneks do projektu budowlanego) wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, wymaganymi przepisami szczególnymi (w 4 egzemplarzach) opracowany przez uprawnionego projektanta (projektantów) i sprawdzony przez projektanta (projektantów) sprawdzających;
2. Ostateczną decyzję o warunkach zabudowy lub odpowiednio decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, jeśli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wydaną dla inwestora. W przypadku gdy zmiany wykraczają poza ustalenia pierwotnej decyzji o warunkach zabudowy - nową decyzję j.w. w stosownym zakresie.
3. Specjalistyczną opinię dotyczącą :
a/ projektów budowlanych zawierających nowe, nie sprawdzone w krajowej praktyce rozwiązania techniczne, nie znajdujące podstaw w przepisach prawa i Polskich Normach ;
b/ obiektów budowlanych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników ;
4. Zaświadczenie o przynależności projektantów i sprawdzających do właściwej izby samorządu zawodowego, kopię uprawnień budowlanych projektantów i sprawdzających oraz oświadczenie projektantów i sprawdzających, o których mowa w art. 20 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane.
5. Upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora, oryginał lub urzędowo poświadczony odpis ;
6. Jeżeli budowa została już rozpoczęta i minęło ponad 3 lata od wydania pozwolenia na budowę należy przedłożyć :
- dziennik budowy (kserokopię potwierdzoną urzędowo za zgodność z oryginałem lub oryginał  do wglądu) ;
- zmiana pozwolenia na budowę może być udzielona po uprzednim przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku (Dz.U. Nr 199 poz. 1227).

Opłaty skarbowe :
Jak dla decyzji o pozwoleniu na budowę.

Terminy załatwiania sprawy :
W ciągu 1 miesiąca ; w sprawie szczególnie skomplikowanej - do dwóch miesięcy.

Forma załatwiania sprawy : Decyzja

Dostępność druków :
Druk AB-9 i druk AB-0 - pokój nr 122

Złożenie wniosku - Biuro Obsługi Interesanta - parter.

Załączniki:
Druk AB-9 - wniosek o zmianę pozwolenia na budowę
Druk AB-0 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;


9. ODRĘBNA DECYZJA O ZATWIERDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Wymagane dokumenty :
Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego osobną decyzją zostaje wydana na wniosek inwestora.

We wniosku należy podać :
a/ dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika, jeżeli działa w jego imieniu ;
b/ nazwę i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwa obrębu i nr ewidencyjny działki (działek) ;

Do wniosku należy dołączyć :
1. Projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi
(w 2 egz.) opracowany przez uprawnionych projektantów ;
- projekt budowlany powinien zawierać : dokumenty określone w pkt. 1 a, b oraz pkt 7 w opisie załatwiania spraw : POZWOLENIE NA BUDOWĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO.
2. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk AB-0) ;
3. Ostateczną decyzję o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną dla inwestora, jeśli jest wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ;
4. Specjalistyczną opinię dotyczącą : projektów budowlanych zawierających nowe, nie sprawdzone w krajowej praktyce rozwiązanie techniczne, nie znajdujące podstaw w przepisach prawa i Polskich Normach oraz obiektów budowlanych których wykonanie lub użytkowanie może stawiać poważne zagrożenia dla użytkowników ;

5. Zaświadczenie projektów o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i oświadczenie projektantów o prawidłowości sporządzonych projektów budowlanych ;
6. Uprawnienie udzielone osobie pełnomocnika w imieniu inwestora - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis ;

Opłaty skarbowe :
- decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego - 47 zł (z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji) ;
- zwolnione z opłaty skarbowej są jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego ;
- opłacie skarbowej nie podlegają pozwolenia w sprawie budownictwa mieszkaniowego ;

Terminy załatwiania sprawy :
W ciągu 1 miesiąca ; w sprawie szczególnie skomplikowanej - do dwóch miesięcy.

Forma załatwiania sprawy : Decyzja

Informacje:
Inwestor spełniający warunki do uzyskania pozwolenia na budowę może żądać wydania odrębnej decyzji
o zatwierdzeniu projektu budowlanego, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja jest ważna przez czas w niej oznaczony, jednak nie dłużej niż 1 rok.

Dostępność druków :
Druk AB-10 i druk AB-0 - pokój nr 122,
Złożenie wniosku - Biuro Obsługi Interesanta - parter.

Załączniki:
Druk AB-0 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane ;
Druk AB-10 - Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego ;


10. WYDANIE I REJESTRACJA DZIENNIKA BUDOWY


Wymagane dokumenty:
O wydanie i rejestracja dziennika budowy wnioskuje inwestor (druk AB-11) ;

We wniosku należy podać :
a/ dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika, jeżeli działa w jego imieniu ;
b/ nazwę i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót
budowlanych oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer ewidencyjny działki;
Do wniosku należy dołączyć :
1. Ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę ( do wglądu) ;
2. Dziennik budowy - 1 egz. (dostarczony przez inwestora lub wydany przez organ inwestorowi
za odpłatnością) ;
3. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis).

Opłaty skarbowe:
- rejestracja dziennika budowy nie podlega opłacie skarbowej;
- odpłatność za dziennik budowy wydany przez organ - 12 zł - kasa starostwa - pokój nr 2
(z chwilą wydania dziennika budowy).

Informacja:
Rejestracja dziennika budowy może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 3 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna.

Dostępność druków :
Druk AB-11 - pokój nr 122

Wydanie i rejestracja dziennika budowy - pokój nr 122.

Załączniki:
Druk AB-11 - wniosek o wydanie i rejestrację dziennika budowy

Wytwarzający/Odpowiadający: Jan Babij, Elżbieta Dziuba

Udostępniający: Elżbieta DziubaWytwarzający/Odpowiadający: Jan Babij, Elżbieta Dziuba (2008-07-24)

Udostępniajacy: Elżbieta Dziuba (2008-07-24)
Ostatnia edycja: Czerwonka Zofia (2014-03-04)