Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych


 Robert Franczak – kierownik Wydziału ( telefon : 845 300 924)

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. ewidencji i rejestracji pojazdów


SPRAWY ZAŁATWIAJĄ :


BARBARA KISZCZAK - tel. 845 300 930
BOŻENA TETERYCZ - tel. 845 300 931                                                                       DARIUSZ BARWIŃSKI - tel. 845 300 929
JACEK CIURYSEK - tel. 845 300 929
KRZYSZTOF HAŁASA - tel. 845 300 931
MIECZYSŁAW KULIK - tel. 845 300 930

POKÓJ NR. 14, 15

fax:  0845300985
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. uprawnień do kierowania pojazdami oraz nadzoru nad szkoleniem kierowców


SPRAWY ZAŁATWIAJĄ :

MARIA MULAWA - tel. 845 300 927
MARZENA LISIUK - tel. 845 300 927
WIESŁAWA CZOP - tel. 845 300 925
JOANNA SZABAT - tel. 845 300 928
POKÓJ NR 11 ( WYDAWANIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI)
POKÓJ NR 8 ( ZATRZYMANE PRAWA JAZDY )

Stanowisko pracy ds. transportu oraz nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów
( telefon : 845 300 926 )

SPRAWY ZAŁATWIAJĄ :

PIOTR WRÓBEL

POKÓJ NR 9

Zadania:
1. Wydział Komunikacji , Transportu i Dróg Publicznych realizuje zadania wynikające z
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zamościu , na podstawie :

- ustawy o kierujących pojazdami ( Dz.U. z 2011 r. nr 30, poz. 151 )
- ustawy Prawo o ruchu drogowym ( j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 58 , poz. 515 )
- ustawy o transporcie drogowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 125 , poz. 1371 )
- ustawy Prawo przewozowe ( Dz.U. z 2000 r. Nr 50 , poz.601 z późn. zm.)
2. Wydawanie decyzji w sprawie stałej i czasowej rejestracji pojazdów .
3. Wydawanie dowodów rejestracyjnych , pozwoleń czasowych , kart pojazdów , nalepek legalizacyjnych , nalepek kontrolnych oraz tablic rejestracyjnych .
4. Wydawanie decyzji w sprawie nadania i umieszczenia na pojazdach cech identyfikacyjnych silnika , nadwozia , podwozia lub ramy .
5. Wyrażanie zgody w formie decyzji na wykonywanie i umieszczanie na pojazdach tabliczek znamionowych zastępczych .
6. Wydawanie decyzji w sprawie wyrejestrowania pojazdów .
7. Wydawanie i cofanie przedsiębiorcom zezwoleń na przeprowadzanie badań technicznych pojazdów.                                                                                                                             
  8. Wydawanie i cofanie diagnostom uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów .
9. Prowadzenie spraw dotyczących tworzenia oraz udostępniania profilu kandydata na kierowcę   10. Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami ( prawa jazdy ) .
11. Wydawanie świadectw kwalifikacji potwierdzających spełnienie dodatkowych wymagań do kierowania pojazdami .
12. Wydawanie międzynarodowych praw jazdy .
13. Przyjmowanie od osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami zawiadomień o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dokumentach komunikacyjnych .
14. Zatrzymywanie ,cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami .
14. Kierowanie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w przypadkach określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym .
16. Kierowanie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na badania lekarskie w celu stwierdzenia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w przypadkach nasuwających zastrzeżenia , co do stanu zdrowia .
17. Wydawanie i cofanie zezwoleń przedsiębiorcom do prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi .
18. Dokonywanie wpisu oraz skreślenia osób z ewidencji instruktorów ( wydawanie legitymacji instruktora ) .
19. Wydawanie, cofanie oraz zmiany licencji na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób lub rzeczy .
20. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych na obszarze powiatu wykraczającym poza granicę jednej gminy .
21. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie przez przedsiębiorców prowadzenia przewozów drogowych na potrzeby własne .
22. Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej do niestosowania się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju .
Wydawanie kart parkingowych placówkom zajmującym się opieką , rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

.


Sprawy prowadzone przez wydział:
REJESTRACJA POJAZDÓW

WYMAGANE DOKUMENTY :
1. wniosek właściciel o rejestrację pojazdu
2. dowód własności pojazdu
3. karta pojazdu jeżeli była wydana ( przedmiotowy dokument wydawany jest od 1 lipca 1999 r. )
4. wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji , jeżeli są wymagane
5. zaświadczenie on pozytywnym wyniku badania technicznego , jeżeli jest wymagane
6. dowód rejestracyjny , jeżeli pojazd był zarejestrowany
7. dowód odprawy celnej przywozowej , jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego
8. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z państwa członkowskiego
9. zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające :
- uiszczenie podatku od towarów i usług , jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego
- brak takiego obowiązku
10. dowodu wpłaty, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, lub oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów, o których mowa w art. 11 ust. 4 tej ustawy, albo faktury zawierającej takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy.


Termin załatwienia spraw

30 dni od daty złożenia wniosku .
Termin może być przedłużony do 14 dni w związku z koniecznością wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu .

Forma załatwienia sprawy :

Decyzja administracyjna

Informacje :

Zgodnie z Art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo ruchu drogowym po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu starosta dokonuje z urzędu czasowej rejestracji pojazdu .

Szczegółowy zakres wymogów dotyczących rejestracji pojazdów reguluje:

-ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. ( tekst jednolity z 2012 r. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 );

-rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów z dnia         22 lipca 2002 r. ( tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 186, poz. 1322 );

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych spawach ( tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 137, poz. 968 ).

 

WYREJESTROWANIE POJAZDU

WYMAGANE DOKUMENTY :
1. W przypadku przekazania pojazdu , w celu jego utylizacji do przedsiębiorstwa utylizacji pojazdów lub składnicy złomu wyznaczonej przez wojewodę :
- zaświadczenie o przekazaniu pojazdu posiadającego numer VIN lub numer nadwozia , podwozia albo ramy do składnicy złomu wyznaczonej przez wojewodę
- dowód rejestracyjny
- kartę pojazdu , jeżeli była wydana
- tablice rejestracyjne
2. W przypadku kradzieży pojazdu
- dowód rejestracyjny
- kartę pojazdu , jeżeli była wydana
- stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań
- zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży
3. W przypadku wywozu pojazdu z kraju , jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę
- dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę
- stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną
- lub dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu z granicą

Opłaty skarbowe:
10 zł za decyzję o wyrejestrowaniu


Termin załatwienia sprawy:
W sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego do 30 dni
W praktyce niezwłocznie ( w dniu złożenia wniosku następuje wydanie decyzji administracyjnej )

Forma załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna


CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU


WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku o wycofanie czasowe z ruchu właściciel pojazdu zarejestrowanego dołącza :

1) dowód rejestracyjny ;
2) kartę pojazdu , jeżeli była wydana ;
3) tablice rejestracyjne

Dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne zatrzymuje się w depozycie organu rejestrującego .
Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane :

1) samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t ;
2) ciągniki samochodowe
3) pojazdy specjalne
4) autobusy


Opłata administracyjna :

Za decyzję o czasowym wycofaniu za okres 2 miesięcy 80 zł
Za każdy kolejny miesiąc wycofania :

4zł - od 3 do 12 miesiąca

2 zł - od 13 - 24 miesiąca

0,25 zł - od 25 - 48 miesiąca.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :
W sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego do 30 dni .
W praktyce w dniu złożenia wniosku możliwe jest wydanie decyzji administracyjnej .

FORMA ZAŁATWIENIA :
Decyzja administracyjna

ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU POJAZDU

WYMAGANE DOKUMENTU :

1. Zawiadomienie o zbyciu ( druk wydawany na stanowisku ds. rejestracji pojazdów) ;
2. Kopia dokumentu na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu .

OPŁATY SKARBOWE :

Nie podlega opłacie skarbowej

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :

Niezwłocznie tj. w dniu złożenia zawiadomienia

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY :

Czynność materialno-techniczna


WYDAWANIE DOWODÓW REJESTRACYJNYCH ZATRZYMANYCH PRZEZ POLICJĘ


WYMAGANE DOKUMENTY :

1. Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję .
2. Pokwitowanie wydane przez funkcjonariusza Policji o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego .
3. Dowód osobisty


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :

Niezwłocznie tj. w dniu złożenia wniosku o zwrot dowodu rejestracyjnego

WYDAWANIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDEM

WYMAGANE DOKUMENTY:
1.dowód osobisty, a w przypadku jego braku zaświadczenie z Urzędu Gminy o zameldowaniu oraz nr PESEL;
2.prawo jazdy w przypadku rozszerzenia kategorii;                                                                    
3.wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,

Termin załatwienia sprawy:
W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów załączonych do wniosku od 9 do 14 dni (zachowanie przedmiotowego terminu uzależnione jest od producenta dokumentów – Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. )
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 60 dni od daty wszczęcia postępowania.

Forma załatwienia sprawy
Decyzja administracyjna


WYDAWANIE MIĘDZYNARODOWYCH PRAW JAZDY

WYMAGANE DOKUMENTY:
1.dowód osobisty, a w przypadku jego braku zaświadczenie z Urzędu Gminy o zameldowaniu oraz nr PESEL;
2.wypełniony wniosek;
3.
wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
4.kserokopia zniszczonego prawa jazdy wraz z oryginałem do wglądu;


Termin załatwienia sprawy:
Do 3 dni.

Forma załatwienia sprawy
Decyzja administracyjna

Informacje
Zgodnie z przepisami prawo jazdy międzynarodowe może być wydane przez każdego Starostę.


WYMIANA PRAW JAZDY

WYMAGANE DOKUMENTY:
1.dowód osobisty, a w przypadku jego braku zaświadczenie z Urzędu Gminy o zameldowaniu oraz nr PESEL;
2.wypełniony wniosek;
3.
wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;                          4.kserokopia zniszczonego prawa jazdy wraz z oryginałem do wglądu;


Termin załatwienia sprawy:
W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów załączonych do wniosku od 9 do 14 dni (zachowanie przedmiotowego terminu uzależnione jest od producenta dokumentów – Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. )
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 60 dni od daty wszczęcia postępowania.

Forma załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna


WTÓRNIK PRAWA JAZDY W PRZYPADKU ZNISZCZENIA ORYGINAŁU

WYMAGANE DOKUMENTY:
1.dowód osobisty, a w przypadku jego braku zaświadczenie z Urzędu Gminy o zameldowaniu oraz nr PESEL;
2.wypełniony wniosek;
3.
wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;                                   4.kserokopia zniszczonego prawa jazdy wraz z oryginałem do wglądu;


Termin załatwienia sprawy:
W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów załączonych do wniosku od 9 do 14 dni (zachowanie przedmiotowego terminu uzależnione jest od producenta dokumentów – Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S. A. ).
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 60 dni od daty wszczęcia postępowania.

Forma załatwienia sprawy
Decyzja administracyjna

Informacje

Zgodnie z Art. 18 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 05 stycznia 2011 r. osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem jest obowiązana zawiadomić Starostę o utracie tego dokumentu, jego zniszczeniu w stopniu powodującym nieczytelność, a także o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

WTÓRNIK PRAWA JAZDY W PRZYPADKU ZMIANY DANYCH (nazwiska, adresu)

WYMAGANE DOKUMENTY:
1.dowód osobisty, a w przypadku jego braku zaświadczenie z Urzędu Gminy o zameldowaniu oraz nr PESEL;
2.wypełniony wniosek;
3.
wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
4.kserokopia zniszczonego prawa jazdy wraz z oryginałem do wglądu;


Termin załatwienia sprawy:
W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów załączonych do wniosku od 9 do 14 dni (zachowanie przedmiotowego terminu uzależnione jest od producenta dokumentów – Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S. A. ).
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 60 dni od daty wszczęcia postępowania.

Forma załatwienia sprawy
Decyzja administracyjna

Informacje
Zgodnie z Art. 18 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 05 stycznia 2011 r. osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem jest obowiązana zawiadomić Starostę o utracie tego dokumentu, jego zniszczeniu w stopniu powodującym nieczytelność, a także o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych,
w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

UDZIELANIE LICENCJI,WYDAWANIE ZEZWOLEŃ I ZAŚWIADCZEŃ NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB I RZECZY

Udzielanie licencji, wydawanie zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy
- ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( t. j. Dz. U. z 2012r., poz.1265 z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty:

1. wniosek przedsiębiorcy o wydanie licencji.
2. kserokopia certyfikatu ( świadectwa ) kompetencji zawodowej przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie.
3. zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność osób, o których mowa w Art.5 ust.5 pkt. 1 w/w ustawy.
4. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w Art. 5 ust. 3 pkt 3 ( tzw. zabezpieczenie finansowe ) - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)                NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. art. 7.
a) 9000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do
transportu drogowego
b) 5000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy.
5. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia ( zatrudnieniu ) kierowców
spełniających warunki :
- posiadają uprawnienia określone przepisami prawa o ruchu
drogowym
oraz innych przepisach określających wymagania w stosunku do
kierowców
- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa
przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku, o których mowa Art.5 ust.3 pkt 4 ustawy.
6. wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów
rejestracyjnych albo kserokopie dowodów rejestracyjnych, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim.
7.pełnomocnictwo ( tylko gdy strona działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela).
8.dowód wpłaty za wydanie licencji.                                                                          9.potwierdzenie posiadania bazy eksploatacyjnej.OPŁATY ZA LICENCJĘ: szczegółowy zakres określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych z dnia 5 lipca 2004r. ( Dz.U. Nr 159, poz.1664 z późniejszymi zmianami)

Wnioskodawca powinien posiadać oryginały wymaganych dokumentów
( do wglądu w chwili złożenia wniosku )Termin załatwiania spraw:
W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów załączonych do wniosku o udzielenie licencji załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 60 dni od daty wszczęcia postępowania.

Forma załatwiania sprawy:
Decyzja administracyjna.


Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

Wymagane dokumenty:

1. wniosek o wydanie zaświadczenia.
2. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki:
- posiadają uprawnienia określone przepisami prawa o ruchu drogowym oraz innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców;
- nie byli skazani prawomocnym sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku, o których mowa w Art.5 ust.3 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym
3. wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów
rejestracyjnych albo kserokopie dowodów rejestracyjnych, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi.
4. pełnomocnictwo ( tylko gdy strona działa przez ustawowego lub
statutowego przedstawiciela).
5. dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia.

OPŁATY ZA ZAŚWIADCZENIA: szczegółowy zakres określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych z dnia 4 grudnia 2007r. ( Dz. U. nr 235, poz. 1726 z późn. zm. )


Wnioskodawca powinien posiadać oryginały wymaganych dokumentów
( do wglądu w chwili złożenia wniosku )


Termin załatwiania spraw:
W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów załączonych do wniosku o wydanie zaświadczenia załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 60 dni od daty wszczęcia postępowania.

Forma załatwiania sprawy:
Zaświadczenie.Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym - zgodnie z Art.18 ust.1 pkt 1 lit. e ustawy o transporcie drogowym ( obszar powiatu )

Wymagane dokumenty:

1. wniosek o wydanie ( zmianę ) zezwolenia.
2. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy
3. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
4. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi;
5. zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach;
6. cennik;
7. wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy
8. kserokopię licencji.OPŁATY ZA ZEZWOLENIA: szczegółowy zakres określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych z dnia

4 grudnia 2007r. ( Dz. U. nr 235, poz. 1726 z późn. zm. )


Wnioskodawca powinien posiadać oryginały wymaganych dokumentów
( do wglądu w chwili złożenia wniosku )Termin załatwiania spraw:
W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów załączonych do wniosku o wydanie zezwolenia załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 60 dni od daty wszczęcia postępowania.

Forma załatwiania sprawy:
Decyzja administracyjna.Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym


Wymagane dokumenty:

1. informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do
korzystania z przewozu;
2. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny
odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii
komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między
przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania
codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
3.schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną
i przystankami;
4. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych
i przystanków innych niż zlokalizowane przy drogach publicznych, ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi;
5. kserokopie licencji.


OPŁATY ZA ZEZWOLENIA: szczegółowy zakres określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych z dnia

4 grudnia 2007r. ( Dz. U. nr 235, poz. 1726 z późn. zm. )

Wnioskodawca powinien posiadać oryginały wymaganych dokumentów
( do wglądu w chwili złożenia wniosku )Termin załatwiania spraw:
W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów załączonych do wniosku o wydanie zezwolenia załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 60 dni od daty wszczęcia postępowania.

Forma załatwiania sprawy:
Decyzja administracyjna.


WYKAZ OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW WPISANYCH PRZEZ STAROSTĘ ZAMOJSKIEGO DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

1. HENRYK MACIOCHA
UL. SŁOWICZA 2
22-470 ZWIERZYNIEC 


WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW WPISANYCH PRZEZ STAROSTĘ ZAMOJSKIEGO DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

1. STACJA OBSŁUGI POJAZDÓW STANISŁAW KUSIAK
22-455 MIĄCZYN

2. STACJA KONTROLI POJAZDÓW
HANDEL-TRANSPORT ART. ROLNO-PRZEMYSŁOWYMI WIESŁAW OCZKOŚ
UL. ZAMOJSKA 164
22-460 SZCZEBRZESZYN

3. STACJA KONTROLI POJAZDÓW
SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTOWO-HANDLOWA
UL. LUBELSKA 7
22-460 SZCZEBRZESZYN

4. STACJA KONTROLI POJAZDÓW
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
SKŁAD FABRYCZNY JAN MICHNOWICZ
BRODY MAŁE 163
22-460 SZCZEBRZESZYNOpłaty:
Opłaty związane z rejestracją oraz czasową rejestracją pojazdów:

a) dowód rejestracyjny - 54,00 zł
b) komplet nalepek legalizacyjnych - 12,50 zł
c) nalepka kontrolna na szybę pojazdu - 18,50 zł
d) tablice rejestracyjne samochodowe - 80 zł
e) tablice rejestracyjne motocyklowe – 40 zł
f) tablice rejestracyjne motorowerowe – 30 zł
g) tablice indywidualne – 1000 zł
h) tablice zabytkowe samochodowe – 100 zł
i) tablice zabytkowe motocyklowe – 50 zł
j) pozwolenie czasowe – 13,50 zł
k) tablice tymczasowe samochodowe – 30 zł
l) tablice tymczasowe motocyklowe – 12 zł
m) tablice tymczasowe motorowerowe – 12 zł
n) karta pojazdu - 75 zł
Opłaty związane z wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz szkoleniem kierowców :

a) prawo jazdy – 100 zł
b) międzynarodowe prawo jazdy – 35 zł
c) legitymacja instruktora nauki jazdy – 40 zł
d) zezwolenie na prowadzenie szkolenia kandydatów na kierowców – 500 zł
e) karta parkingowa – 25 złWysokość opłaty ewidencyjnej wynosi:
1)za wydanie:
a) dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł,
b) pozwolenia czasowego - 0,50 zł,
c) zalegalizowanych tablic (tablicy)rejestracyjnych - 0,50 zł,
d) nalepki kontrolnej - 0,50 zł,
e) karty pojazdu dla pojazdu samochodowego innego niż określony w art.77 ust.1 ustawy - 0,50 zł,
f) dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem - 0,50 zł,

Wytwarzający/Odpowiadający: Krzysztof Hałasa; Marzena Lisiuk (2008-07-24)

Udostępniajacy: Krzysztof Hałasa; Marzena Lisiuk (2008-07-24)
Ostatnia edycja: Hałasa Krzysztof (2013-03-22)

Pliki do pobrania