Nabór pracowników

 • Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowisko urzędnicze-geodety

  11 luty 2011

  STAROSTA ZAMOJSKI
  ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze:

  geodety w Wydziale Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Liczba etatów : 2
  Wymagania niezbędne:
  1) wykształcenie: wyższe geodezyjne lub średnie geodezyjne
  2) staż pracy przy wykształceniu średnim minimum 3 lata,
  3) obywatelstwo polskie,
  4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,
  6) nieposzlakowana opinia.
  Wymagania dodatkowe:
  1) posiadanie uprawnień zawodowych z zakresu 1 i 2 (art. 43 Ustawy prawo geodezyjne
  i kartograficzne z dnia 8 października 2010 r. (Dz. U. Nr 193, poz. 1287),
  2) doświadczenie zawodowe w produkcji bezpośredniej lub pośredniej,
  3) znajomość zagadnień związanych z pracami polegającymi na przetwarzaniu zasobu analogowego do postaci numerycznej (obsługa skanera i programów OCR),
  4) znajomość programów geodezyjnych ? obliczeniowych i graficznych tj. Winkalk, Mikromapa, Ewmapa,
  5) umiejętność pracy w zespole, rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność.
  Główne obowiązki:
  Prowadzenie spraw z zakresu zadań Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru
  i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Zamościu, a w szczególności:
  1) aktualizacja baz numerycznych z terenu powiatu zamojskiego w programie Ewmapa,
  2) wydawanie danych w postaci numerycznej dla instytucji i geodetów uprawnionych do zgłoszonych prac geodezyjnych,
  3) współuczestniczenie w opracowywaniu projektów dla prac geodezyjnych i kartograficznych,
  4) przetwarzanie zasobu z postaci analogowej do cyfrowej,
  5) prowadzenie Państwowego Rejestru Granic.
  ZADANIA OKRESOWE
  1) zasilanie IPE (integrująca platforma elektroniczna),
  2) wydawanie danych dla ARi MR
  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  1) cv,
  2) list motywacyjny,
  3) kopia dowodu osobistego,
  4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  6) kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie/świadectwa pracy, zaświadczenia/,
  7) oświadczenie kandydata o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego,
  8) oświadczenie kandydata o braku skazania za umyślne przestępstwo skarbowe,
  9) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie wymienionych prac,
  10) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  (do pobrania na stronie internetowej),
  11) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  12) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
  Przed zawarciem umowy na czas nieokreślony dopuszcza się możliwość zatrudnienia osoby wyłonionej w konkursie na umowę o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy.

  Aplikacje należy składać lub przesłać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Zamościu do dnia 22 lutego 2011 r. pod adres:

  Starostwo Powiatowe w Zamościu
  ul. Przemysłowa 4 22- 400 Zamość
  Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV, list motywacyjny- powinny być opatrzone klauzulą:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych/ Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm./ oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. r. o pracownikach samorządowych /Dz. U z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 /." Wymagane dokumenty (kserokopie, oświadczenia) winny być podpisane własnoręcznym podpisem. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu
  (084) 638 23 71.

  Starosta
  /-/ Henryk Matej

  Zamość, dnia 11 lutego 2011 r.

  Wyniki

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

  na 2 wolne stanowiska


  urzędnicze geodety
  w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww stanowiska zostaną zatrudnione następujące osoby:
  1. P. Rak Aleksandra Zamość
  2. P. Długosz Katarzyna Jarosławiec

  Uzasadnienie:
  Kandydatki wykazały się wysokim poziomem wiedzy koniecznej na danych stanowiskach
  w związku z powyższym Starosta Zamojski podjął decyzję o nawiązaniu stosunku pracy
  z w/w osobą.
  Przewodniczący Komisji
  Jerzy Zawadzki
  Zamość, 4 marca 2011 r.
  Wytwarzający/Odpowiadający: Starosta Zamojski 2011-02-11
  Udostępniajacy: Czerwonka Zofia 2011-02-11 14:23:09


  Ostatnia edycja: Czerwonka Zofia 2011-03-04 13:16:11

 • Nabór pracowników - archiwum